Page 1: Strona 1

Erasmus Plus Ankieta Para Coach

Witaj w ankiecie ParaCoach Erasums +

                    LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY
 

Zgoda Komisji Etyki Badań Naukowych LJMU’s Nr:18/SLN/022 

PROSZĘ PRZEWIŃ STRONĘ NA DÓŁ I WCIŚNIJ NEXT JEŻELI PRZECZYTAŁEŚ PONIŻSZE INFORMACJE.


Wprowadzenie:

Ta ankieta jest jedną z faz projektu Para Coach, który ma za zadanie zwiększenie udziału trenerów w kształceniu, mobilności I zatrudnieniu w obszarze Unii Europejskiej. Wyniki ankiety będą dostępne na stronie projektu i posłużą do rozwoju Europejskich Ram dla trenerów osób z niepełnosprawnościami (European ParaCoach Framework - EPFC) i kursu online (MOC). Informacje na temat twojej wiedzy, wykształcenia i doświadczeń w roli trenera osób niepełnosprawnych (ParaCoach) są niezbędne do zrozumienia specyfiki związanej ze sportem i sportowcami których trenujesz.

Para Coach:

W nawiązaniu do pozwolenia komisji etyki Liverpool John Moores University (Nr 18/SLN/022), aby uczestniczyć w badaniu potrzeb trenerów osób niepełnosprawnych Para Coach, musisz spełniać poniżej wskazane wymogi:

(1) Być aktywnym trenerem osób z niepełnosprawnościami

(2) Mieć powyżej 17 lat

(3) posiadać uprawnienia trenerskie/instruktorskie

Zaproszenie do bezpłatnego udziału w tym badaniu, oznacza że jedna z organizacji sportowych uznała cię za trenera, który aktywnie prowadzi proces szkolenia sportowego wśród osób z niepełnosprawnościami. Jednakże, abyś mógł podjąć świadomą decyzję odnośnie udziału w badaniu, jest istotne, żebyś przeczytał informacje dotyczące względów etycznych (patrz poniżej) i w przypadku niejasności wyjaśnił je przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.

Zespół Badawczy  

W przypadku pytań dotyczących wypełniania ankiety prosimy o kontakt z jedną z osób reprezentujących partnerów projektu:

Liverpool John Moores University (UK & EU wide)

Dr Amy Whitehead - email: a.e.whitehead@ljmu.ac.uk        tel: 0151 2314613

Mr Tabo Huntley – email: Tabo.huntley@ljmu.ac.uk             tel: 0151 2314604

ICCE - Karen Livingstone - email: k.livingstone@icce.ws  

European Paralympic Committee:

Saskia Kanfer - email: saskia.kanfer@europaralympic.org

Hungarian Paralympic Committee:

Csuri Ferenc Nandor - email: csferenc@hparalimpia.hu

Netherlands Olympic Committee:

Lars Cornelissen - email: lars.cornelissen@nocnsf.nl

Insitute of Sport - National Research Institute. Poland:

Piotr Marek - email - piotr.marek@insp.pl

Względy Etyczne

 

1. Powód przeprowadzenia badań

Celem ankiety jest zebranie danych od trenerów osób niepełnosprawnych po to, aby lepiej rozpoznać: (a) obecną sytuację w ich zawodzie; (b) ścieżki w zakresie kształcenia i rozwoju; (c) specyficzne wymagania dotyczące wiedzy; (d) wszelkie luki w zakresie wiedzy i rozwoju zawodowego. Kwestionariusz ankiety składa się z trzech wzajemnie powiązanych części: Demografia trenerów i sportowców; Edukacja, rozwój i szkolenie trenerów; Praktyka trenerska.

Dane z tej części posłużą do charakterystyki trenerów i przedstawienia dodatkowych informacji w odniesieniu do kolejnych pytań.

2. Dlaczego zostałem zaproszony do udziału?

Jako trener działający w obszarze sportu osób niepełnosprawnych zostałeś wskazany przez organizację zarządzającą przekazem informacji, media społecznościowe lub w bezpośrednim e-mailu do udziału w ankiecie. Zostałeś zidentyfikowany jako aktywny trener sportowców z niepełnosprawnościami. W związku z tym prosimy o rozważenie udziału w badniu.

W celu włączenia do uczestnictwa w badaniu musisz spełniać poniższe kryteria:

(1) Być aktywnym trenerem osób z niepełnosprawnościami

(2) Mieć powyżej 17 lat

(3) posiadać uprawnienia trenerskie/instruktorskie

 

3. Czy muszę brać udział?

Nie. Udział jest dobrowolny i w związku z tym nie musisz dawać dodatkowych wyjaśnień odnośnie odmowy udziału. Jeżeli zdecydujesz się na udział, będziesz poproszony o wypełnienie ankiety poprzez link. Rezygnacja z udziału nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji. W przypadku udziału w ankiecie jesteś uprawniony do rezygnacji na każdym etapie bez podawania przyczyn.

4. Co się stanie jak wezmę udział?

Wzięcie udziału związane jest z:

a.    Wypełnieniem ankiety online, które potrwa około 15-20 minut

b.    Podanie swojego adresu email na zakończenie ankiety może spowodować otrzymanie prośby o doprecyzowanie odpowiedzi udzielonych w badaniu

5. Jakie są możliwe niekorzyści I zagrożenia wynikające z wzięcia udziału w badaniu?

W związku z formą przeprowadzania badania (ankieta online), wszelkie niekorzyści i ryzyka są ograniczone do minimum. Jeżeli pytania są w jakimś zakresie nieodpowiednie możesz w każdym momencie przerwać udział w badaniu bez podawania przyczyn. Zespół badawczy bierze pod uwagę również to, że uczestnik pświęca swój wolny czas, co może powodować niedogodności.

6. Jakie są możliwe korzyści wynikające z udziału w ankiecie?

Potencjalne korzyści z udziału w ankiecie to (1) twój udział pozwoli na uzyskanie dokładniejszych danych dotyczących trenowania osób niepełnosprawnych w Europie (2) dane uzyskane z ankiety posłużą w stworzeniu i rozwoju materiałów szkoleniowych oraz w zakresie innych aspektów projektu Para Coach, które mogą mieć wpływ na szeroko rozumiany sport osób niepełnosprawnych.

7. W jaki sposób będą przetwarzane dane uzyskane w trakcie projektu.

Informacje, które podajesz w ramach badania, są danymi z badań. Wszelkie dane z z badań mogące służyć identyfikacji badanego (np. imię i nazwisko, data urodzenia, nagranie dźwiękowe itp.), są danymi osobowymi.

Projekt badania nie przewiduje gromadzenia danych osobowych; ponieważ danych nie można przyporządkować do konkretnej osoby (dane zbierane anonimowo). Ta metoda ma tę wadę, że po przedłożeniu poszczególnych danych nie można jej wycofać z badania. Dlatego ważne jest, abyś uważnie rozważył swój udział. Dane będą przechowywane poufnie tak długo, jak będzie to konieczne w celu sprawozdawczości z projektu. Okres ten wynosi 5 lat. Dane będą dostępne wyłącznie dla zespołu badawczego i nie będą przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Ograniczenia poufności

Ze względu na charakter badania i anonimowy charakter odpowiedzi, poufność jest kluczowym aspektem badań.

9. Co stanie się z wynikami projektu badawczego?

Zespół badawczy zamierza wykorzystać te badania na trzy sposoby (1) dane będą wykorzystywane do informowania o różnych aspektach projektu w raportach do kluczowych partnerów (2) dane będą wykorzystywane do stworzenia materiałów dydaktycznych i (3) stworzenia i publikacji artykułów naukowych.

10. Kto organizuje i finansuje / zleca badanie?

Badanie to jest prowadzone przez Liverpool John Moores University i finansowane / zlecane przez Erasmus + i Unię Europejską. Fundator / komisarz dąży do poprawy nauczania, mobilności i zatrudnienia trenerów sportowych poprzez ewentualny rozwój Europejskich Ram Doradztwa Sportowego (PDESCF).

11. Kto dokonał oceny tego badania?

Badanie to zostało poddane ocenie i uzyskało akceptację Komisji Etyki Badawczej Liverpool John Moores University (numer referencyjny: 18/SLN/022).

12. Co jeśli coś pójdzie nie tak?

Jeśli masz wątpliwości dotyczące jakiegokolwiek aspektu tego badania, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem partnera projektu który dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na twoje pytanie. Osoba kontaktowa powinna wyjaśnić twoje wątpliwości w ciągu 10 dni roboczych i odpowiedzieć jakie działania zostaną podjęte w tym zakresie. Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z przewodniczącym Komisji Etyki Badawczej Liverpool John Moores University (researchethics@ljmu.ac.uk).

13. Informacja o ochronie danych

Administratorem danych tego badania będzie Liverpool John Moores University (LJMU). Biuro ochrony danych LJMU zapewnia nadzór nad działaniami LJMU obejmującymi przetwarzanie danych osobowych i można się z nim kontaktować pod adresem secretariat@ljmu.ac.uk. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za dbanie o Twoje informacje i prawidłowe korzystanie z nich. Ze specjalistą ds. Ochrony danych LJMU można również skontaktować się pod adresem secretariat@ljmu.ac.uk. Uniwersytet będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celach badawczych.

Twoje prawo dostępu, zmiany lub przenoszenia informacji są ograniczone, ponieważ musimy zarządzać informacjami w określony sposób, aby badania były wiarygodne i dokładne. Jeśli wycofasz się z badania, zachowamy informacje o Tobie, które już uzyskaliśmy.

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane, kontaktując się z secretariat@ljmu.ac.uk 

Jeśli obawiasz się sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych skontaktuj się z LJMU w pierwszej instancji pod adresem secretariat@ljmu.ac.uk. Dane kontaktowe i szczegóły dotyczące praw osób, których dane dotyczą są dostępne na stronie ICO: https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/individuals-rights/

14. Kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

W przypadku dalszych pytań dotyczących kwestii etycznych lub wypełniania ankiety, prosimy o kontakt z: Dr Amy Whitehead, Liverpool John Moores University, School of Sport Studies, Leisure and Nutrition, I.M. Marsh Campus, Barkhill Road, Aigburth, Liverpool, L17 6BD. Email: a.e.whitehead@ljmu.ac.uk Telefon: 0151 231 4613

Dziękuję za przeczytanie tego arkusza informacyjnego i poświęcenie czasu na rozważenie Twojego wsparcia dla projektu.

Z wyrazami szacunku

Zespół Projektu